Všeobecné obchodné podmienky NEDIS Slovakia, a.s.Článok 1. Všeobecné ustanovenia


1. Spoločnosť s ručením obmedzeným Nedis Slovakia, a.s., IČ: 00 681 679, je zapísaná v obchodnom registri vedenom u Okresného súdu Bratislava I pod oddielom B vložka 5473, so sídlom Obchodná 39, Bratislava 811 06, Slovenská republika (ďalej „Nedis“).

2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej „VOP“) sú riadne uverejnené v súlade s ustanovením § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov.


Článok 2. Definície


V týchto Všeobecných obchodných podmienkach majú nižšie uvedené výrazy nižšie uvedené významy:

i. Predávajúci: znamená vyššie uvedená spoločnosť Nedis Slovakia a.s.
ii. Dodávka: znamená dodávku výrobkov kupujúcemu.
iii. Kupujúci: znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu uzatvárajúcu kúpnu alebo inú zmluvu s predávajúcim a/alebo takú osobu, ktorej predávajúci podal výzvu podľa článku 4 týchto VOP.
iv. Práva k duševnému vlastníctvu a priemyselné práva (DPP): znamená akékoľvek práva k duševnému vlastníctvu a priemyselné práva, napríklad patenty, ochranné známky, servisné značky, obchodné označenia, registrované ochranné známky, návrhy, obchodné názvy, autorské práva, databázové práva, práva k návrhom, vynálezy, dôverné informácie, znalosti a skúsenosti (know-how) a iné práva k duševnému vlastníctvu a záujmy vzťahujúce sa k zmluvným výrobkom alebo stelesnené v zmluvných výrobkoch alebo akýchkoľvek iných materiáloch poskytnutých predávajúcim.
v. Výrobky: (tiež zmluvné výrobky) znamená veci hnuteľné, tovary a výrobky predávané alebo poprípade ponúkané či vystavené na webovom portáli k predaju.
vi. Vyzvanie k predloženiu ponuky: znamená jednanie predkontrakčnej povahy predávajúceho (potenciálnemu) kupujúcemu v akejkoľvek forme a bez ohľadu na to, či obsahuje alebo neobsahuje cenovú ponuku na predaj výrobkov kupujúcemu; tento návrh je nezáväzný, nie je ponukou k uzavretiu kúpnej zmluvy a môže byť predávajúcim kedykoľvek zrušený alebo vzatý späť.
vii. Vrátenie z technických dôvodov: má význam popísaný v článku 11, ods. 1.
viii. Vrátenie z obchodných dôvodov: má význam popísaný v článku 11, ods. 1.


Článok 3. Pôsobnosť


1. Tieto VOP platia pre všetky kúpne zmluvy, nákupné objednávky, návrhy alebo iné právne vzťahy v najširšom slova zmysle, podla ktorých predávajúci predáva alebo ponúka k predaju výrobky kupujúcemu.

2. Predávajúci a kupujúci sa od týchto VOP odchýlia iba vtedy, ak to bude výslovne dohodnuté písomne stranami v predávajúcim akceptovanej objednávke alebo dodatku; v dodatku musí byť odkaz na špecifické ustanovenia týchto VOP, od ktorých sa chcú predávajúci a kupujúci odchýliť.

3. Prípadným uzavretím dodatku nie sú dotknuté iné dodavateľsko-odberateľské vzťahy a zmluvy, ak nie je vyslovene uvedené inak.

4. Uzavretím dohody o záväznosti konkrétnej verzie všeobecných obchodných podmienok predávajúceho je toto znenie pre obe strany záväzné vo vzťahu k právam a povinnostiam v konkrétnom obchodnododavateľskom vzťahu. Tieto VOP potom tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy a obsahujú dojednania o právach a povinnostiach oboch strán.

5. Právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim budú podliehať týmto VOP predávajúceho, ktoré platili v okamihu uzavretia kúpnej zmluvy, ak nebude dohodnuté inak.


Článok 4. Dohoda


1. Všetky jednania predávajúceho smerujúce k predaju zmluvných výrobkov kupujúcemu sú vyzvaním k podaniu ponuky, nie sú však záväznými ponukami k uzavretiu zmluvy.

2. Kúpna zmluva bude uzavretá od okamihu, kedy kupujúci pri akceptácii týchto VOP predloží písomne ponuku (ďalej tiež ako „objednávka“) a predávajúci túto ponuku akceptuje (bez ohľadu na to, či takáto nákupná objednávka bola alebo nebola vydaná na základe vyzvania ku kúpe). Predložení písomné ponuky je podáváno zvyčajne cez e-shop akceptáciou týchto VOP s pokynom „Odoslať objednávku“.

3. Objednávky je nutné podávať k rukám predávajúceho elektronicky s využitím nástrojov ako EDI (elektronická výmena dát), e-shop predávajúceho alebo súbory csv. V prípade iných metód objednávania, ktoré vyžadujú od predávajúceho manuálne neautomatizované spracovanie, môže predávajúci účtovať náklady na vybavenie. Kupujúci má pri objednávaní jedinečné zákaznické číslo a prihlasovací kód. Kupujúci sa zaväzuje držať prihlasovacie údaje zabezpečené proti zneužitiu a nepredávať ich žiadnej tretej strane alebo jednotlivcovi mimo organizácie kupujúceho. Kupujúci zodpovedá za ich zneužitie tretími stranami a v prípade, že zneužitie údajov kupujúcim spôsobí predávajúcemu škodu, bude povinný ju nahradiť.

4. Predávajúci sprístupní informácie o výrobku na svojom webovom portáli. Takéto informácie o zmluvnom výrobku sú vždy iba informatívne a nezáväzné, predávajúci si vyhradzuje právo na aktualizáciu informácií k výrobku, ich doplnenie, opravu alebo výmaz.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať alebo odmietnuť objednávku podľa svojho výhradného uváženia. Nečinnosť predávajúceho nebude vykladaná ako akceptácia objednávky. Prijatie objednávky môže podliehať ďalším podmienkam zo strany predávajúceho, napríklad (nie však výlučne) podmienke zálohovej platby celej ceny alebo jej časti. Pre prípad, že kupujúci neakceptuje tieto dodatočné podmienky predávajúceho, nie je kúpna zmluva uzavretá.

6. Ak z akéhokoľvek dôvodu nebude možné akceptovať objednávku určitého výrobku, ponúkne predávajúci tam, kde je to primerane možné, dodanie iného výrobku. Predávajúci a kupujúci v prípade vzájomného záujmu postupujú podľa podmienok týchto VOP.

7. Objednávka kupujúceho je pre kupujúceho záväzná bez ohľadu na to, ako bola doručená predávajúcemu. Predávajúci vynaloží najvyššie úsilie, aby behom dvoch (2) pracovných dní objednávku potvrdil alebo ju odmietol a ponúkol prípadné iné výrobky.

8. Akékoľvek zmeny alebo zrušenie nákupnej objednávky celkovo alebo z časti kupujúcim sú možné iba – podľa uváženia predávajúceho – po dohode a so súhlasom predávajúceho v písomnej formy s tým, že náklady predávajúceho vzniknuté zmenou objednávky alebo jej zrušením idú k tiaži kupujúceho a tento sa zaväzuje ich uhradiť predávajúci má ďalej právo na primeranú zmenu alebo predĺženie dodacích lehôt.

9. Kupujúci odovzdá predávajúcemu v potrebnom predstihu informácie, ktoré sú potrebné pre plnenie a realizáciu konkrétnej dodávky výrobkov kupujúcemu, najmä informácie vo vzťahu k bližšej špecifikácii výrobkov, miestu dodania a ďalším okolnostiam (najmä, nie však výlučne) technického charakteru a pod. Ak informácie požadované pre plnenie záväzku predávajúceho nebudú včas odovzdané predávajúcemu, má predávajúci právo odložiť plnenie dohody a/alebo účtovať kupujúcemu dodatočné náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú kvôli zdržaniu, na základe obvyklých sadzieb predávajúceho.

10. Akékoľvek ďalšie ujednania strán sú pre strany záväzné iba vtedy, ak tieto ujednania písomne potvrdí kupujúcemu poverený pracovník predávajúceho.

11. Predajca a Kupujúci berú na vedomie a súhlasia s tým, že v rámci plnenia dohody môže mať každá strana prístup k dôverným informáciám druhej strany, ako sú napríklad marketingové a obchodné plány. Obe strany súhlasia s tým, že podmienky zmluvy vrátane, bez obmedzenia, finančných podmienok a informácií uvedených v tejto zmluve alebo akýchkoľvek správ týkajúcich sa zmluvy sa považujú za dôverné informácie. Obe strany súhlasia, že budú zachovávať obozretnosť a používať prezieravé metódy tak, aby ich zamestnanci a zástupcovia zachovali dôvernú povahu informácií a služobné tajomstvo, a nebudú dôverné informácie kopírovať, zverejňovať či prezrádzať iným osobám ani používať (inak, než sa uvádza v týchto podmienkach). Strany sa zaväzujú zaviesť a dodržiavať bezpečnostné postupy a opatrenia s cieľom zaistiť zabezpečenie výmeny informácií proti rizikám neoprávneného prístupu, zmeny, prieťahov, zničenia alebo straty. Informácie sa poskytujú „ako sú“. Zverejňujúca strana ani jej zástupcovia nenesú v žiadnom prípade žiadnu zodpovednosť za nepresnosť či neúplnosť informácií. Táto povinnosť platí aj po vypršaní, ukončení alebo zrušení zmluvy.


Článok 5. Ceny


1. Ak nebude vyslovene dohodnuté inak, budú všetky kúpne ceny v sortimente predávajúceho alebo úkonoch strán, či už vo vyzvaní k predloženiu ponuky alebo objednávke, v mene Euro (€).

2. Ak nebude písomne dohodnuté inak, neobsahuje kúpna cena daň z pridanej hodnoty (DPH) a neobsahuje žiadne ďalšie náklady, napríklad náklady uvedené v bode 3 článku 6. Ku kúpnej cene bude pripočítané DPH v zákonnej výške, eventuálne clo, poplatky stanovené predpisom (napr. vzťahujúce sa k likvidácii odpadov alebo ekológii) alebo ďalšie dane, ktoré sa k danej obchodnej transakcií účtujú podľa právnych predpisov, s ohľadom na konkrétny obchodný prípad, v prípade chybného účtovania dane, cla alebo poplatku je oprávnený predávajúci takúto daň, poplatok alebo clo kupujúcemu doúčtovať s ohľadom na konkrétny prípad až do výšky stanovenej predpisom. Kupujúci je odpovedný za dodatočné penále, dane, náklady či sankcie, ktoré vzniknú predávajúcemu ako následok nesprávnych informácií kupujúceho, relevantných pre daňové otázky obchodného prípadu.

3. Dohoda o záväznej cene je obsiahnuté v predávajúcim akceptovanej objednávke.

4. Cenové dohody a ceny nie sú fixné. Každá ďalšia objednávka či výzva k predloženiu ponuky môže obsahovať odlišnú cenu, rozdielnu od predchádzajúcich obchodných prípadov, podľa rozhodnutia predávajúceho.

5. Predajca môže upravovať ceny v prípade nepredvídaných okolností, ktoré sú mimo jeho kontroly, vrátane, bez obmedzenia, devalvácie eura, zvýšenia cien surovín a zvýšenia prepravných nákladov.


Článok 6. Dodávky tovaru


1. Termín plnenia nie je s ohľadom na povahu dodávok a komplexnosť globálneho obchodu záväzným termínom. Pokiaľ nie je v zmluve alebo objednávke výslovne uvedené a predávajúcim potvrdené inak, nevzniká na základe akejkoľvek odchýlky predávajúceho od termínu plnenia kupujúcemu nárok na náhradu škody, alebo od zmluvy odstúpiť.

2. Oznámené termíny plnenia môžu byť podmienené včasným doručením rozhodnutí alebo dokumentov vyžadovaných právnymi predpismi, povoleniami alebo licenciami, dokumentáciou, ktorú má odovzdať kupujúci predávajúcemu, a tiež včasným splnením platobných alebo iných záväzkov kupujúceho. V prípade, že tieto záväzky kupujúceho nebudú splnené riadne a včas, dôjde k predĺženiu termínu k plneniu.

3. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, bude predávajúci účtovať kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje hradiť všetky dodatočné náklady, spojené s realizáciou plnenia najmä (nie však výlučne) náklady na prepravu vrátane poistenia.

4. V prípade, že sú zmluvné výrobky dodávané na vratných paletách, bude záloha účtovaná kupujúcemu.

5. V rámci európskych území Európskej únie je tovar na základe dohody strán dodávaný podľa podmienky Incoterms 2010 DAP (s dodaním na miesto), mimo EÚ alebo európskych území EÚ sa budú výrobky dodávať podľa podmienky Incoterms 2010 FCA (vyplatené dopravcovi).

6. Ak kupujúci žiada zvláštne vlastnosti výrobkov, balenie alebo spôsob prepravy, bude mať predávajúci právo účtovať kupujúcemu všetky dodatočné náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú týmto požiadavkom kupujúceho, ak bola predávajúcim táto požiadavka akceptovaná a ak je uskutočniteľná a nie je v rozpore s predpismi.

7. Kupujúci je vždy povinný prevziať plnenie, a to aj oneskorené alebo čiastočné, s jedinou výnimkou uplatnenia článku 9.2. V prípade, že plnenie neprijme, vzniká predávajúcemu nárok na náhradu škody spôsobenej týmto konaním v preukázanej výške.


Článok 7. Prechod rizika


Riziko prechádza na kupujúceho v okamihu odovzdania plnenia kupujúcemu alebo osobám ním povereným alebo zdržujúcim sa v jeho prevádzkárni alebo mieste plnenia, ak tieto osoby prijmú plnenie adresované kupujúcemu.


Článok 8. Práva k duševnému a priemyselnému vlastníctvu


1. Všetky práva k duševnému a priemyselnému vlastníctvu vo vzťahu k výrobkom patria výhradne predávajúcemu alebo osobám držiacim licencie k týmto právam. Kupujúci prehlasuje, že možné práva k duševnému vlastníctvu a priemyselné práva náležia predávajúcemu alebo oprávnenému držiteľovi licencie a duševného práva a kupujúcim nebudú tieto práva porušované alebo spochybnené a to ani súdnou cestou.

2. Ak bude akákoľvek tretia strana uplatňovať nároky týkajúce sa možného porušenia akéhokoľvek práva k duševnému vlastníctvu vo vzťahu k predávajúcemu a ak bude potreba súčinnosti kupujúceho, zaväzuje sa kupujúci poskytnúť predávajúcemu súčinnosť v potrebnom rozsahu.

3. Kupujúci nesmie žiadnym spôsobom meniť alebo upravovať obaly, ochranné známky, obchodné označenie alebo iné odlišujúce znaky pripojené k výrobkom alebo pridané na ne alebo na obaly dodané predávajúcim alebo vlastníkom licencie alebo z nich čokoľvek odstraňovať, s výnimkou prípadov, kedy tak činí k účelom predaja.

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady alebo škody vzniknuté nepresnosťami alebo chybami v špecifikáciách, návrhoch, výkresoch, modeloch, popisoch alebo zobrazeniach.

5. Kupujúci môže dostávať obrázky, audio, text a videografiku (spoločne označované ako marketingové položky) Produktov Predajcu a (registrované) ochranné známky (logá) v mene Predajcu alebo pridružených spoločností. Kupujúci môže používať tieto marketingové položky počas trvania zmluvy len na propagáciu predaja Produktov. Kupujúci musí zabezpečiť, že marketingové položky nebudú zaslané žiadnej osobe ani subjektu mimo organizácie Kupujúceho.


Článok 9. Zhoda


1. Reklamácie množstva alebo obsahu dodávky musia byť učinené počas päť (5) pracovných dní nasledujúcich po plnení. Reklamácie sú učinené písomne, s jasným a nezameniteľným popisom vady plnenia. Kupujúci sa zaväzuje za účelom predchádzania škôd všetkých strán skontrolovať dodané plnenie, starostlivo, v plnom rozsahu a bezodkladne po dodaní. Ak predávajúci dodá nesprávne výrobky alebo dodá viacej výrobkov, než bolo objednané, kupujúci tieto výrobky buď vráti predávajúcemu alebo bude vec riešená dohodou strán, napr. zmenou objednávky.

2. Ak je obal viditeľne poškodený v okamihu dodávky a/alebo bolo balenie otvorené, môže si kupujúci vybrať, či dodávku odmietne alebo či ju prevezme s pripojením poznámky „s výhradou overenia“ pri podpise na príjmovom doklade. Kupujúci musí bezodkladne túto skutočnosť písomne potvrdiť predávajúcemu a bez odkladu ho informovať o výsledku overenia stavu dodávky.

3. Skryté vady, ktoré nemohli byť rozpoznané ani po starostlivej a včasnej kontrole pri odovzdaní, musí kupujúci oznámiť predávajúcemu ako „vrátenie z technických dôvodov“ podľa postupu opísaného v článku 11.

4. Nároky zo zodpovednosti za vady výrobkov kupujúcemu dohodou strán voči predávajúcemu nevzniknú ak:
a. nebol predávajúci včas informovaný v dobe uvedenej vyššie v bodoch 2 a 3 a/alebo spôsobom uvedeným v týchto bodoch;
b. kupujúci neposkytol potrebnú súčinnosť pri riešení reklamácie;
c. kupujúci (alebo osoby výrobky používajúce alebo držiace) výrobky dostatočne neupevnil, nezaobchádzal s nimi správne alebo ich správne nepoužíval, neskladoval alebo neudržiaval alebo výrobky používa alebo s nimi nakladá iným spôsobom alebo pre iné účely, než aké stanoví predávajúci, výrobca alebo právny predpis;
d. kupujúci predmetný výrobok s proklamovanou vadou ďalej užíva.


Článok 10. Záruka


1. Predávajúci neposkytuje kupujúcemu žiadne záruky zo zodpovednosti za vady výrobkov okrem záruk výslovne uvedených v týchto VOP.

2. Predávajúci poskytuje záruku na výrobky predávané pod vlastnými obchodnými označeniami predávajúceho v rozsahu záručnej doby dvadsať štyri (24) mesiacov. Dvadsaťštyrimesačná záručná lehota začína bežať v deň, kedy kupujúci ďalej predá zmluvný výrobok, pokiaľ bude zmluvný výrobok ďalej predaný v priebehu troch (3) mesiacov po zakúpení zmluvného výrobku kupujúcim od predávajúceho. V prípade ďalšieho predaja a užívania za účelom podnikateľskej činnosti osobami mimo spotrebiteľa, je však záruka obmedzená na dvanásť (12) mesiacov. Záruka predávajúceho vyprší v každom prípade po dvadsiatich siedmich (27) mesiacoch od predaja zmluvného výrobku predávajúcim kupujúcemu alebo po pätnástich (15) mesiacoch od predaja za účelom podnikateľskej činnosti mimo spotrebiteľa. Pokiaľ predávajúci namietne podnikateľské užívanie výrobku, musí kupujúci preukázať spotrebiteľské užívanie. Kupujúci musí vo všetkých prípadoch predložiť originál (kópiu) faktúry alebo dokladu o kúpe reklamovaného výrobku. Po uplynutí lehôt uvedených v tomto bode nemá predávajúci žiadne záväzky akéhokoľvek druhu voči kupujúcemu v súvislosti s predmetnými výrobkami a kupujúci sa zaväzuje žiadne nároky nevznášať.

3. Pri výrobkoch iných značiek (než Nedis) sa uplatnia záručné lehoty a podmienky výrobcu príslušného výrobku, ktoré sú uvedené v e-shopu a s ktorými sa kupujúci pred doručením objednávky zoznámil. Ak nie sú, platí pre tieto výrobky ustanovenie ods. 2 uvedené vyššie. Dojednania uvedené v tomto oddiely platia bez ohľadu na právny režim či miestne predpisy, ktoré môžu mať všetky zúčastnené strany.

4. Nároky zo zodpovednosti za vady výrobkov je potrebné uplatniť písomne predávajúcemu v priebehu tridsiatich (30) dní po zistení vady alebo od okamihu, kedy mohla byť takáto vada pri zachovaní riadnej starostlivosti zistená. Reklamáciu je potrebné uplatniť postupom pre vrátenie opísaným v článku 11.

5. V prípade odôvodnenej reklamácie na tovar v záručnej dobe, predávajúci na základe svojho výhradného rozhodnutia: a. opraví chybný výrobok; b. dodá náhradný výrobok alebo jeho časť; c. vráti kúpnu cenu za chybný výrobok kupujúcemu. Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť, že chybný zmluvný výrobok bude nahradený ekvivalentným iným výrobkom.

6. Ak predávajúci alebo akákoľvek tretia strana vykonala opravy a/alebo zmeny výrobkov bez toho aby uplatnila nároky z vád u predávajúceho, nemá vo vzťahu k takémuto výrobku predávajúci žiadne záručné záväzky a záruka stráca platnosť.

7. Ak zmluvný výrobok na základe výsledku skúšok a kontroly predávajúcim nevykazuje žiadne vady a bude sa jednať o reklamáciu neoprávnenú, budú dohodou strán účtované nákady neoprávnenej reklamácie (neobsahujúce dopravu), minimálne však 200,00 Kč. Výrobok bude vrátený kupujúcemu, pričom ďalej budú účtované náklady na dopravu.

8. Záručné podmienky nie sú pri výrobku dodržané ak je zjavné, že závada vznikla nevhodným užívaním v rozpore s pokynmi výrobcu alebo predávajúceho alebo kvôli nedodržiavaniu návodu na použitie alebo konaním v rozpore s právnymi predpismi, poškodením krehkých častí alebo sa jedná o následok spotrebiteľského alebo podnikateľského opotrebenia a užívania alebo nadmerného užívania alebo zanedbania obvyklej starostlivosti.

9. Vzorky k účelom predaja, vývoja, prototypy a predvýrobné verzie výrobkov sú zo záruky opísanej v tomto článku 10 vylúčené.


Článok 11. Podmienky vrátenia výrobkov


1. V prípade vrátenia výrobkov z dôvodov vady výrobkov (ďalej „vrátenie z technických dôvodov“) alebo v prípade, že kupujúci objednal a prevzal výrobky alebo ich množstvo inak, než mal v úmysle (ďalej „vrátenie z obchodných dôvodov“), môže tak urobiť len potom, čo dostal od predávajúceho autorizačné číslo na vrátenie zmluvných výrobkov (číslo RMA) a po uvedení, prečo sa výrobky vracajú a prípadne aké boli zistené závady a/alebo vady dodávky, a to spôsobom stanoveným predávajúcim. V prípade vrátenia z obchodných dôvodov vráti predávajúci zo zaplatenej kúpnej ceny vrátených výrobkov 80 % kúpnej ceny a vyúčtuje náklady na dopravu do centrálného skladu prodávajúcého v Nizozemsku. Z dôvodu odstránenia nejasností sa má za to, že na vrátenie z obchodných dôvodov nie je nárok a je podmienené súhlasom predávajúceho. V prípade súhlasu predávajúceho sa potom v rozsahu výrobkov určených k vráteniu z obchodných dôvodov dohodou strán kúpna zmluva ruší a predávajúci je povinný vrátiť kúpnu cenu vo vyššie uvedenom rozsahu, po odpočítaní nákladov na dopravu.

2. Ak chce kupujúci vrátiť dodané zmluvné výrobky z obchodných dôvodov , musí informovať predávajúceho registráciou prostredníctvom oddielu pre vracanie zmluvných výrobkov (RMA) v on-line obchode (e-shope) predávajúceho v priebehu piatich (5) pracovných dní po prevzatí výrobkov podľa postupu pre vracanie výrobkov stanoveného v tomto článku. Výrobky, ktoré boli vyrobené na zákazku alebo objednané špecificky na žiadosť kupujúceho sa nedajú z tohto dôvodu vrátiť.

3. Kupujúci musí pred vrátením výrobku vyplniť požadovaný formulár žiadosti o vrátenie výrobku. Tento formulár je možné vyplniť v on-line obchode (e-shope) predávajúceho.

4. Po prijatí žiadosti o vrátenie výrobku predávajúci žiadosť zhodnotí. Ak je možné výrobok vrátiť (z technických alebo obchodných dôvodov), predávajúci žiadosť o vrátenie výrobku schváli, kupujúci dostane autorizačné číslo k vráteniu výrobkov a pokyny pre dopravu v prípade fyzického vrátenia alebo informáciu, že predávajúci uznáva reklamáciu, bez toho že by musel kupujúci zmluvný výrobok vrátiť. V zásade je vždy nutné výrobok vrátiť, pokiaľ predávajúci výslovne neuvedie, že nie je nevyhnutné výrobky vrátiť; v tom prípade musí kupujúci s výrobkom naložiť podľa predpisov pre likvidáciu odpadov a nesmie výrobok ďalej predávať, užívať, držať dlhšie než po nevyhnutne dlhú dobu alebo ho scudziť. V prípade výzvy je kupujúci povinný poskytnúť doklad o likvidácii výrobkov zákonnou cestou ak sa to dá vzhľadom k množstvu výrobkov určených k likvidácii rozumne požadovať. V prípade zistenia, že takéto výrobky boli ďalej scudzené, používané alebo neboli zlikvidované v súlade s predpismi na likvidáciu odpadov, vzniká predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške desaťnásobku kúpnej ceny takto reklamovanej a nezlikvidovanej dodávky. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, musí vrátiť celý výrobok, vrátane všetkých súčastí.

5. Číslo určené k vráteniu výrobku je platné po dobu tridsiatich (30) dní od jeho vydania predávajúcim. Pokiaľ nie sú výrobky vrátené v priebehu tohto obdobia tridsiatich (30) dní, vyprší platnosť čísla pre vrátenie výrobku a kupujúci musí požiadať o nové číslo (ktoré podlieha novému hodnoteniu predávajúcim).

6. Predávajúci prijíma vrátené výrobky iba s platným autorizačným číslom k vráteniu výrobkov (RMA) a v prípade vrátenia výrobkov z obchodných dôvodov musia byť výrobky vrátené v pôvodom, nepoškodenom balení bez akýchkoľvek nápisov alebo štítkov, cenoviek a pod. kupujúceho. Autorizačné číslo pre vrátenie výrobkov musí byť jasne viditeľné na vonkajšom obale. Škoda alebo znečistenie spôsobené pri doprave najmä kvôli nedostatočnému zabaleniu môžu byť dôvodom pre odmietnutie vrátenia výrobku predávajúcim.

7. V prípade vrátenia zmluvného výrobku z technických dôvodov predávajúci v primeranej lehote oznámi kupujúcemu, či sa jedná o reklamáciu oprávnenú alebo neoprávnenú. V prípade vrátenia výrobku z obchodných dôvodov zašle predávajúci po prevzatí a kontrole vrátených zmluvných výrobkov kupujúcemu dobropis na 80 % účtovanej čistej predajnej ceny po odpočítaní príslušných nákladov na dopravu.

8. Vrátenie z obchodných dôvodov nie je možné pri:
a) dátových, audio a video nosičoch;
b) knihách s otvoreným obalom;
c) výrobkoch so softwarom s otvoreným obalom;
d) CD, MD, DVD a blue-ray diskoch;
e) kazetách (cartridgí) pre tlačiarne a tonery;
f) lepidlách s otvoreným obalom;
g) použitých aerosoloch / sprejoch / plynových zapaľovačoch / čistiacich kvapalinách;
h) počítačových komponentoch s otvoreným balením;
i) už zabudovaných komponentoch, napríklad CD mechanikách, videokartách, SSD diskoch;
j) satelitných prijímačoch s čipovou kartou, ktorých čipová karta bola aktivovaná;
k) zdravotných výrobkoch s otvoreným balením;
l) žiarovkách, aktívnych a pasívnych komponentoch a podobne;
m) prídavných komponentoch, ktoré už boli pripojené;
n) zvláštnych objednávkach, napríklad objednávkach zmluvných výrobkov, ktoré nie sú na sklade, náhradných dieloch a systémoch in-dash;
o) (UPS) batériach.

9. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak, nie je možné vrátenie výrobkov predávajúcemu inak než ako vrátenie z technických dôvodov alebo vrátenie z obchodných dôvodov ako sú opísané v tomto článku.

10. Ak bude akýkoľvek produkt stiahnutý z trhu, Predajca poskytne Kupujúcemu podrobné pokyny a Kupujúci má povinnosť tieto pokyny dodržať. Všetky činnosti a súvisiace náklady realizované a vynakladané Kupujúcim pri vykonávaní týchto pokynov vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas Predajcu, ktorý nebude bezdôvodne odopretý. Predajca je zodpovedný za opodstatnené výdavky a náklady, ktoré vzniknú Kupujúcemu pri sťahovaní produktov z trhu a ich vrátení Predajcovi v súlade s pokynmi Predajcu. Tieto náklady budú zahŕňať kúpnu cenu tovaru vráteného Kupujúcim, ako aj cenu Produktov na sklade Kupujúceho. Tieto Produkty budú tiež v rámci stiahnutia z trhu vrátené Predajcovi. Kupujúci bude plne spolupracovať s Predajcom a asistovať mu v procese stiahnutia produktov z trhu a výdavky a náklady mu budú vyplatené po tom, čo Predajca prijme produkty stiahnuté z trhu.


Článok 12. Zodpovednosť


1. Predávajúci je voči kupujúcemu zodpovedný za škody spôsobené iba úmyselným nezákonným konaním alebo hrubou nedbalosťou.

2. Predávajúci nenesie zodpovednosť voči kupujúcemu za akúkoľvek stratu: údajov (dát), ušlý zisk, zmlúv, obchodných príležitostí alebo za akúkoľvek inú následnú stratu alebo nepriamu či inú škodu, bez ohľadu na jej príčinu a bez ohľadu na to, či bola spôsobená nezákonným činom (vrátane nedbalosti), porušením alebo inak.

3. Maximálna celková zodpovednosť predávajúceho voči kupujúcemu neprekročí kúpnu cenu zaplatenú kupujúcim predávajúcemu za výrobok (výrobky), ktorý údajne spôsobil škodu.

4. Kupujúci musí ochrániť predávajúceho pred všetkými škodami (vrátane nároku tretích strán) a/alebo nákladom akejkoľvek povahy, spôsobených priamo alebo nepriamo nesprávnou informáciou alebo prehlásením, protiprávnymi konaniami a/alebo chybami na strane kupujúceho.

5. Ak predávajúci poskytne kupujúcemu radu alebo pomoc týkajúcu sa akýchkoľvek zmluvných výrobkov, nespôsobuje poskytnutie takejto rady alebo pomoci nikdy vznik zodpovednosti predávajúceho za následky takejto pomoci alebo rady nad rámec svoje zmluvné povinnosti.

6. Predávajúci nezodpovedá za škodu vzniknutú nejasnou alebo nepresnou textáciou objednávky, skomolením slov alebo omeškaním či úplným nedoručením objednávky kupujúceho predávajúcemu.

7. V prípade akéhokoľvek sporu má tento článok prednosť pred akýmkoľvek iným článkom týchto VOP.


Článok 13. Výhrada vlastníctva a zaistenie


1. Výrobky dodané predávajúcim ostávajú vo vlastníctve predávajúceho do doby zaplatenia plnej kúpnej ceny. Predávajúci má právo požadovať od kupujúceho zaistenie jeho záväzkov, pokiaľ to považuje za nevyhnutné. V prípade zaplatenia plnej kúpnej ceny vopred prechádza vlastnícke právo odovzdaním a prevzatím výrobkov od dopravcu. Ak však zaisťuje dopravu kupujúci, prechádza vlastnícke právo odovzdaním dopravcovi.

2. Bez ohľadu na ustanovenie bodu 1 tohto článku môže kupujúci zmluvné výrobky predávať tretím stranám, avšak iba v rámci bežného obchodného styku. Kupujúci je povinný bez odkladu uhradiť kúpnu cenu za výrobky v prípade, že výrobok predal ďalej a obdržal kúpnu cenu. V prípade predaja na faktúru je kupujúci na vyžiadanie povinný zaistiť záväzok k úhrade kúpnej ceny predávajúcemu v plnom rozsahu, a to formou záložného práva k pohľadávkam tretích osôb, ktorým kupujúci výrobky ďalej predal, eventuálne bezpodmienečnou bankovou zárukou v rovnakej výške.

3. Ak kupujúci tieto záväzky voči predávajúcemu nesplní v lehote splatnosti alebo ak existuje odôvodnená obava, že ich kupujúci nesplní (najmä z dôvodu začatého insolvenčného konania alebo likvidácie na kupujúceho alebo osobu ovládajúcu ho alebo exekučného konania na majetok kupujúceho vrátane exekúcií daňových), má kupujúci povinnosť vrátiť bez odkladu, najneskôr však do piatich pracovných dní, na výzvu predávajúceho dodané výrobky, ktoré má vo svojej držbe, späť predávajúcemu, a to aj zaistením týchto výrobkov od tretej strany, ktorá drží výrobky prevzaté od kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje k potrebnej súčinnosti a vráteniu výrobkov, pod sankciou zmluvnej pokuty 5 % z kúpnej ceny výrobkov, ktoré je povinný kupujúci vrátiť, za každý aj započatý deň s omeškaním s povinnosťou vrátenia výrobkov predávajúcemu do jeho sídla. Náklady dopravy hradí kupujúci, nárok na náhradu škody nie je dotknutý.

4. Kupujúci nemá právo výrobky, ktoré nemá vo svojom vlastníctve, dať do zálohy zálohy, nájmu ani užívania tretej osobe.

5. Kupujúci musí označiť výrobky držané kupujúcim vo vlastníctve predávajúceho ako vlastníctvo predávajúceho, do doby prechodu vlastníckeho práva. Podľa bodu 1 tohto článku musí kupujúci zmluvné výrobky poistiť proti riziku požiaru, výbuchu, poškodeniu vodou a proti krádeži a existenciu poistenia prípadne doložiť. Kupujúci je povinný vinkulovať prípadné plnenie zo škodových udalostí na predávajúceho, nárok na zaplatenie kúpnej ceny tým nie je dotknutý.


Článok 14. Platba


1. Platba kúpnej ceny sa uskutoční v termíne dohodnutom písomne alebo ak sa nedohodol konkrétny termín, štandardom bude platba vopred.

2. Konečným dátumom doby splatnosti je dátum splatnosti uvedený na faktúre.

3. V prípade, že sa odsúhlasili platobné podmienky predávajúci má právo požadovať zálohu na kúpnu cenu vopred, či už celej čiastky alebo jej časti, a/alebo žiadať poskytnutie záruky (napr. bankovou zárukou).

4. Ak sa platba uskutoční bankovým prevodom, považuje sa deň, kedy bola čiastka pripísaná na bankový účet predávajúceho, za deň platby.

5. Ak kupujúci nezaplatí včas svoje záväzky, je v omeškaní. V tomto prípade má predávajúci právo pozastaviť plnenie svojich záväzkov a dodávok vyplývajúcich z iných zmlúv s kupujúcim, bez toho, že by sa tým kupující dostal do omeškania.

6. Pre prípad omeškania s platbou kúpnej ceny vzniká predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,25 % denne z dlžnej čiastky za každý aj započatý deň omeškania.

7. Reklamačnými krokmi kupujúceho vo vzťahu k jednotlivým výrobkom nie je dotknutá povinnosť kupujúceho riadne a včas uhradiť kúpnu cenu.

8. V prípade, že bude na kupujúceho alebo osobu ovládajúcu ho v zmysle č. 7/2005 Z.z. o konkurzu a restrukturalizaci podaný insolvenčný návrh alebo bude na jeho majetok vedená exekúcia (a to vrátane daňových exekúcií alebo exekúcií pre nezaplatenie odvodov na zdravotné poistenie alebo sociálne poistenie) alebo bude vo vzťahu k týmto osobám podaný návrh na povolenie reorganizácie alebo bude kupujúci v omeškaní s plnením svojich splatných záväzkov aj v lehote po 30 dňoch od ich splatnosti, má predávajúci nárok odstúpiť od zmluvy alebo čiastkových zmlúv a zastaviť dodávky kupujúcemu bez ďalšieho. Kupujúci sa zaväzuje dopredu informovať o zmenách v ovládajúcej osobe kupujúceho, právnej štruktúre kupujúceho alebo predaji obchodného závodu. Predávajúci má právo v prípade, že u kupujúceho dôjde k predaju obchodného závodu, bez toho že by bol predávajúci v dostatočnom predstihu dopredu upovedomený alebo dôjde ku zmene ovládajúcej osoby, bez toho že by bol predávajúci v dostatočnom predstihu vopred upovedomený, odstúpiť od zmluvy a všetkých čiastkových kúpnych zmlúv, bez ďalšej povinnosti plniť svoje záväzky voči kupujúcemu.

9. Predávajúci má právo postúpiť alebo založiť pohľadávky za kupujúcim na tretie osoby, predovšetkým banky, poisťovne alebo niektorú faktoringovú spoločnosť, podľa voľby predávajúceho.

10. Akékoľvek reklamácie fakturovanej čiastky, výpočtu alebo nároku predávajúceho musia byť vznesené pred dátumom splatnosti faktúry, v opačnom prípade strany potvrdzujú správnosť nároku predávajúceho čo do dôvodu i výšky.


Článok 15. Vyššia moc


1. V prípade vyššej moci nie je predávajúci povinný plniť svoje záväzky. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody alebo straty spôsobené vyššou mocou. Udalosti vyššej moci zahrňujú dohodou strán v akomkoľvek rozsahu napríklad (nie však výlučne) zákaz dopravy, zákaz dovozu (najmä, nie však výlučne) z krajín produkcie výrobkov, uzavretie alebo významné obmedzenie prevádzky v Suezskom prieplave alebo Malackom prielive, štrajk, občianske nepokoje, vojnu, požiar alebo záplavy, záväzné zmeny predpisov obmedzujúce možnosť predávajúceho plniť, vrátane obmedzení dovozu a vývozu v akomkoľvek rozsahu.

2. Ak bude udalosť vyššej moci podľa názoru predávajúceho dočasnej povahy, má predávajúci právo prerušiť plnenie dohody do doby, než okolnosti vyššej moci prestanú existovať, toto obdobie však nesmie byť dlhšie než dva mesiace.

3. Ak bude udalosť vyššej moci podľa názoru predávajúceho trvalá, má každá zo strán právo upraviť plnenie dohody podľa okolností alebo ukončiť platnosť zmluvy celkovo alebo čiastočne, bez súdneho zásahu, bez toho že by bola povinná nahradiť škodu druhej zmluvnej strane.


Článok 16. Rozhodné právo a spory


1. Tieto VOP a dohoda, ku ktorej sa vzťahujú, uzavretá predávajúcim sa riadia výhradne právom Slovenskej republiky s vylúčením spätného odkazu. Dohoda OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa neuplatňuje.

2. Prípadné spory bude riešiť všeobecný súd predávajúceho. V prípade, že pôjde o spor o peňažné plnenie presahujúce čiastku 8.000,- € alebo jej ekvivalent v cudzej mene, bude spor o takéto peňažné plnenie vznikajúci z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou s konečnou platnosťou riešený pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov, jazyk riadenia anglický. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné.


Článok 17. Deliteľnosť


1. Ak bude niektoré ustanovenie týchto VOP alebo zmluva, ku ktorej sa vzťahujú, považované za neplatné, nebude tým ovplyvnená platnosť žiadnej inej časti týchto VOP a zmluvy, ku ktorej sa vzťahujú. V takom prípade nahradia zmluvné strany neplatné ustanovenie platným ustanovením, ktoré je zákonné a čo najviac zodpovedá účelu a úmyslu týchto VOP a dohody, ku ktorej sa vzťahujú.

2. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 18.11.2015.

You've selected 0 out of 0 products to compare. (select one more)

Porovnať
Späť na začiatok